1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem Projektu "Zakupy z Polecenia" zwanego dalej "Projektem" jest Fundacja "Start Pro", zwana dalej Organizatorem.

1.2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Użytkowników (klientów) Organizatora i Partnerów uczestniczących w Projekcie.

1.3. Celem Projektu jest docenienie grupy stałych klientów, zwanych dalej Użytkownikami poprzez zaoferowanie im wartości dodanej w podziękowaniu za ich przywiązanie do lokalnego rynku sprzedaży usług i produktów oferowanych przez Firmy Członkowskie Projektu (dalej zwane Partnerami).

1.4. Uczestnictwo w Projekcie jest całkowicie dobrowolne.

1.5. Projekt funkcjonować będzie przez czas nieokreślony, od czerwca 2014 roku do odwołania przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia działalności Projektu w dowolnym momencie, o czym poinformuje Użytkowników i Partnerów na stronie internetowej www.zakupyzpolecenia.pl. z czterotygodniowym wyprzedzeniem. 

1.6. Regulamin i informacje na temat Projektu udostępniane są od miesiąca czerwca 2014 na stronie internetowej www.zakupyzpolecenia.pl oraz w Informatorze dostępnym w punktach handlowych Partnerów Projektu.

1.7. Korzyści wynikające z Projektu nie podlegają wymianie na gotówkę w jakimkolwiek stosunku.

 

 

 

2. DOKUMENTY DOKONANYCH TRANSAKCJI

 

2.1. Projekt funkcjonuje w oparciu o wydane dokumenty sprzedaży: paragony, kwity lub inne wystawione przez Partnerów opatrzone stosownym stemplem o zastrzeżonym wzorze graficznym.

2.2. Dokumenty sprzedaży honorowane są przez wszystkich Partnerów Projektu, których lista opublikowana jest na stronie internetowej www.zakupyzpolecenia.pl oraz w Informatorze.

2.3. Dokument sprzedaży uprawnia do korzystania ze specjalnej, aktualnej w danym momencie oferty cenowej i rabatowej na towary i usługi u Partnerów Projektu.

 

 

 

3. ADRESACI PROGRAMU

 

3.1. Użytkownikiem Projektu może być osoba fizyczna, wyłącznie pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. W celu przystąpienia do Projektu należy: zapoznać się z Regulaminem Programu oraz odebrać pierwszy dokument sprzedaży opatrzony stosownym stemplem o zastrzeżonym wzorze graficznym co oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 

4. WYKORZYSTANIE SPECJALNEJ OFERTY RABATOWEJ I CENOWEJ

 

4.1. Partnerzy Projektu są zobowiązani do sprzedaży swych usług i produktów tylko tym Użytkownikom, którzy zgłoszą u nich chęć skorzystania z Projektu.

4.2. Dokument sprzedaży otrzymany od jednego Partnera (opatrzony stosownym stemplem lub nadrukiem „Zakupy z Polecenia") należy przechować do chwili dokonania ponownego zakupu u kolejnego Partnera Projektu.

4.3. Opieczętowany dokument sprzedaży należy zgłosić podczas dokonywania zakupu u kolejnego Partnera w momencie rozpoczęcia wyliczania należności. Zgłoszenie przez Użytkownika zamiaru skorzystania ze specjalnej oferty cenowej i rabatowej po wydrukowaniu dokumentu sprzedaży nie będzie honorowane. 

4.4. Dokument sprzedaży należy pozostawić u Partnera, u którego został wykorzystany, jednocześnie otrzymuje się nowy do dalszego wykorzystania.

4.5. Dokument sprzedaży jest ważny przez 30 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia, po upływie 30 dni traci swą ważność i już nie uprawnia do specjalnej oferty cenowej i rabatowej.

4.6. Nie można wykorzystać Dokumentu sprzedaży u tego samego Partnera, od którego pochodzi – konieczny jest zakup u innego Partnera Projektu.

4.7. Specjalna oferta rabatowa i cenowa „Zakupy z Polecenia” nie łączy się z innymi promocjami i rabatami udzielanymi przez Partnera. 

 

 

 

5. OFERTA PROGRAMU

 

5.1. Oferta Projektu obejmuje gwarancję atrakcyjnej ceny na zakup towarów bądź usług w Firmach Projektu.

5.2. Dokument sprzedaży uprawnia do korzystania ze specjalnej, aktualnej w danym momencie oferty cenowej i rabatowej na towary i usługi u Partnerów Projektu.

5.3. Użytkownik posiadający Kartę Seniora może skorzystać z dodatkowych rabatów (u części Partnerów) – tylko wraz z oznakowanym pieczęcią lub nadrukiem Zakupy z Polecenia dokumentem sprzedaży.

5.4. Zakres premiowanych usług oraz wysokość oferty rabatowej jest ustalana przez Partnera, a maksymalna jej wysokość jest ogłoszona na stronie internetowej Organizatora oraz w Informatorze. Wysokość rabatów na poszczególne towary i usługi określa Partner programu wywieszając w swoim punkcie handlowym odpowiedni regulamin; dotyczy to również Karty Seniora.

 

 

 

6. REKOMENDACJE

 

6.1. Zarówno Użytkownicy jak i Partnerzy mają prawo rekomendować nowe lokalne przedsiębiorstwa do udziału w Projekcie.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników i Partnerów Projektu.

7.2. Organizator dokonuje zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie jednostronnie powiadamiając o zmianach na 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.

 

 

Fundacja Start Pro

z siedzibą przy ul. Warszawskiej 34 lok. 10, 05-822 Milanówek,

KRS 0000512334; NIP: 529-180-39-00; Regon: 147274930; tel. 22 3000 636

Rachunek bankowy: 89 1020 1055 0000 9302 0328 4189

biuro@startpro.pl;             www.startpro.pl

Regulamin "Zakupów z Polecenia"

Przed skorzystaniem z rabatów oraz upustów udzielanych w ramach inicjatywy "Zakupy z Polecenia", zapoznaj się dokładnie z poniższym regulaminem.

REGULAMIN