1. WSTĘP

 

Organizatorem Programu „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” jest Start Pro Fundacja Rozwoju Pracy i Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Warszawskiej 34/10, 05-822 Milanówek. Program „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” jest programem przeznaczonym dla seniorów zamieszkałych na terenie powiatu grodziskiego, którzy dzięki posiadaniu karty, będą mogli skorzystać z rabatów i zniżek na zakupy w oznaczonych punktach handlowo – usługowych na terenie powiatu grodziskiego oraz w Brwinowie i Otrębusach, przygotowanych przez partnerów lokalnej inicjatywy społecznej „Zakupy z Polecenia”. Senior w rozumieniu niniejszego regulaminu to osoba powyżej 60 roku życia.

 

 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Program „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” jest programem działającym na terenie powiatu grodziskiego, w Brwinowie oraz Otrębusach, tylko i wyłącznie w punktach oznaczonych specjalną naklejką „Zakupy z Polecenia”.

2.2. Posiadacz „Karty Seniora Powiatu Grodziskiego” uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie może zostać przeniesione na inną osobę.

2.3. Prawa związane z Programem „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych, które są określone w niniejszym Regulaminie Programu.

2.4. Prawo do rabatów i zniżek oferowanych przez partnerów inicjatywy „Zakupy z Polecenia” przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, chyba że regulamin partnera stanowi inaczej.

 

 

 

3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 

3.1. „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” wydawana jest bezpłatnie seniorom według kryterium wieku (osobom powyżej 60 roku życia).

3.2. Do Programu „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” może przystąpić osoba fizyczna powyżej 60 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.3. Wymogiem przystąpienia do Programu jest podanie danych osobowych. Każdy Uczestnik będzie miał prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.

3.4. Aby przystąpić do Programu „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy Uczestnika.

3.5. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.zakupyzpolecenia.pl w zakładce „Karta Seniora” oraz w siedzibie Organizatora.

3.6. Uczestnik Programu może posiadać jedną „Kartę Seniora Powiatu Grodziskiego”.

 

 

 

4. KARTA UCZESTNIKA

 

4.1. Uczestnik, przystępując do Programu „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” otrzymuje do używania kartę.

4.2. „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” upoważnia Uczestnika Programu do rabatów i zniżek we wskazanych przez Organizatora Programu (Start Pro Fundacja Rozwoju Pracy i Przedsiębiorczości) punktach handlowo - usługowych.

4.3. „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” jest kartą imienną.

4.4. Karta Uczestnika jest ważna rok czasu od daty jej wydania. Uczestnik, chcąc przedłużyć ważność karty powinien zgłosić taki zamiar w siedzibie Organizatora.

4.5. W przypadku zgubienia karty, Uczestnik Programu może otrzymać jej duplikat. Warunkiem jego otrzymania jest uiszczenie opłaty, jednak nie większej niż równowartość kwoty związanej z produkcją egzemplarza karty i jej przesyłki pocztowej.

 

 

 

5. REALIZACJA RABATÓW I ZNIŻEK

 

5.1. Organizator wraz z partnerami mają wyłączne prawo ustalania, które punkty handlowo – usługowe realizują program zniżek dla seniorów.

5.2. Partnerzy samodzielnie ustalają jakie usługi i produkty objęte są Programem „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” i jaka jest procentowa wysokość udzielanych rabatów.

5.3. Aby rabat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany okazać swoją kartę wraz z opieczętowanym paragonem "Zakupy z Polecenia" w miejscu wskazanym przez danego partnera inicjatywy „Zakupy z Polecenia”.

5.4. Za wszelkiego rodzaju reklamacje związane z realizacją rabatów odpowiada partner Programu.

5.5. Szczegółowe informacje programu można uzyskać na stronie internetowej www.zakupyzpolecenia.pl lub pod numerem telefonu (22) 3000-636.

5.6. Reklamacje dotyczące realizacji Programu przez partnerów mogą być składane drogą mailową – info@zakupyzpolecenia.pl lub listownie na adres Organizatora ul. Warszawska 34/10, 05-822 Milanówek.

 

 

 

6. UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU "KARTA SENIORA POWIATU GRODZISKIEGO"

 

6.1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” ze skutkiem natychmiastowym:

a) jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu, lub

b) jeżeli Uczestnik podał się za inną osobę wobec Organizatora;

6.2. Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku wygaśnięcia ważności karty, a także w przypadku śmierci Uczestnika.

REZYGNACJA

6.3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika oraz zwrócenie karty Uczestnika. Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa, konto Uczestnika zostanie zamknięte.

 

 

 

7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU "KARTA SENIORA POWIATU GRODZISKIEGO"

 

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” w każdym momencie.

7.2. W przypadku zawieszenia bądź zakończenia Programu, Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” na stronie internetowej www.zakupyzpolecenia.pl.

 

 

 

8. ZMIANY REGULAMINU PROGRAMU

 

8.1. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu w każdym momencie.

8.2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Programu, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu na stronie internetowej www.zakupyzpolecenia.pl.

 

 

 

9. AKCEPTACJA REGULAMINU

 

W związku z przystąpieniem do Programu „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego”, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnictwa (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) do celów związanych z realizacją, promocją, monitoringiem i ewaluacją Programu. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że:

a) Administratorem tak zebranych danych jest Start Pro Fundacja Rozwoju Pracy i Przedsiębiorczości.

b) Jego dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu udzielania wsparcia i obsługi Programu.

c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest jednoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Programie.

d) Ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

e) Niniejszy Regulamin Programu „Karta Seniora Powiatu Grodziskiego” będzie uznany za zaakceptowany z chwilą podpisania przez Uczestnika i złożenia formularza zgłoszeniowego.

Regulamin Uczestnika Programu "Karta Seniora Powiatu Grodziskiego"

Przed skorzystaniem z rabatów oraz upustów udzielanych w ramach Karty Seniora, zapoznaj się dokładnie z poniższym regulaminem.

REGULAMIN